SfatFarma logo miercuri, aprilie 01, 2020

Terms of Service ~ SfatFarma - Farmacistul tău online

Terms of ServiceĐiều khoản dịch vụ cho http: // localhost / wp

Giới thiệu

                         Điều khoản dịch vụ của trang web, Thỏa thuận pháp lý có thể thực thi.             Kể từ * 2020-04-01 05: 52: 12 *     Các Điều khoản dịch vụ này và chính sách bảo mật của chúng tôi (cùng với “Điều khoản”) chi phối tất cả việc sử dụng http: // localhost / wp và các dịch vụ của trang web đó (cùng với “Trang web” hoặc “Dịch vụ”). Trang web được sở hữu bởi Võ Huỳnh Pharma , a (n) Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). Chủ sở hữu và người đóng góp cho Trang web sẽ được gọi là “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” trong các Điều khoản này. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của Trang web và / hoặc bằng cách nhấp vào bất kỳ nơi nào trên Trang web này để đồng ý với các Điều khoản này, bạn được coi là “người dùng” cho các mục đích của Điều khoản. Bạn và mọi người dùng khác (“bạn” hoặc “Người dùng” nếu có) bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Bạn và mỗi người dùng cũng đồng ý với Điều khoản bằng cách sử dụng Dịch vụ. Nếu bất kỳ Người dùng nào không đồng ý với Điều khoản hoặc Chính sách quyền riêng tư, Người dùng đó có thể không truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ. Trong các Điều khoản này, từ “Trang web” bao gồm trang web được tham chiếu ở trên, chủ sở hữu, người đóng góp, nhà cung cấp, người cấp phép và các bên liên quan khác.     

Trách nhiệm của khách truy cập trang web

    Chúng tôi chưa xem xét và không thể xem xét tất cả các tài liệu, bao gồm phần mềm máy tính, được đăng lên Trang web và do đó không thể chịu trách nhiệm về nội dung, cách sử dụng hoặc hiệu ứng của tài liệu đó. Bằng cách vận hành Trang web, chúng tôi không tuyên bố hay ngụ ý rằng nó chứng thực tài liệu ở đó đã đăng hoặc tin rằng tài liệu đó là chính xác, hữu ích hoặc không gây hại. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của bạn khỏi vi-rút, sâu, trojan và các nội dung có hại hoặc phá hoại khác. Trang web có thể chứa nội dung gây khó chịu, không đứng đắn hoặc bị phản đối, cũng như nội dung có chứa lỗi không chính xác về kỹ thuật, lỗi đánh máy và các lỗi khác. Trang web cũng có thể chứa tài liệu vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác của bên thứ ba hoặc tải xuống, sao chép hoặc sử dụng theo các điều khoản và điều kiện bổ sung, được nêu hoặc không nêu.     Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi tác hại do khách truy cập Trang web sử dụng hoặc từ bất kỳ lượt tải xuống nào của những khách truy cập nội dung ở đó đã đăng. HOẶC DỊCH VỤ, VÀ BẤT K EX BÊN NGOẠI TUYỆT VỜI NÀO, SALL ĐƯỢC GIỚI HẠN SỐ TIỀN, NẾU BẤT K, BẤT K PA NGƯỜI NÀO ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG TRẢ LỜI CHO NGƯỜI SỞ HỮU TRONG 12 THÁNG TRƯỚC KHI NGƯỜI YÊU CẦU XÁC NHẬN.     Trang web sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do mất mát, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin của bên thứ ba, bất kể việc tiết lộ hoặc sử dụng đó có hay không có sự đồng ý hoặc chấp thuận của Người dùng. Trang web sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến: Hành động hoặc lỗi của người dùng, hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào, hoặc các sự kiện hoặc nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Trang web. Trang web không có bất kỳ nghĩa vụ nào và sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba nào không phải là Người dùng bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Hạn chế, loại trừ và từ chối trách nhiệm trong phần dưới đây.     Từ chối bảo hành     ĐẾN TỐI THIỂU TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT, TRANG WEB CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ “NHƯ VẬY”, VỚI TẤT CẢ CÁC TẤT CẢ. TRANG WEB KHÔNG ĐẢM BẢO KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ, HOẶC R ANNG BẤT K D DỮ LIỆU NÀO S TRANS ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TRONG MỘT NGƯỜI DÙNG THỜI GIAN TUYỆT VỜI, KHÔNG ĐƯỢC YÊU CẦU, HOẶC ĐẢM BẢO. CÁC BÀI TẬP TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐẠI DIỆN, ĐẢM BẢO, VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẤT K K LOẠI NÀO, BẤT K EX BẤT K EX BẤT K K LOẠI NÀO, BẤT K EX ĐẠI DIỆN NÀO, BẤT K EX ĐẠI DIỆN , TITLE, KHÔNG GIỚI HẠN, HOẶC RATNG CÓ THỂ KIẾM TỪ KHÓA HỌC XỬ LÝ HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI.     

Trách nhiệm hữu hạn     TRANG WEB SALL KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC ĐỘC LẬP, ĐẶC BIỆT, TUYỆT VỜI, HỢP TÁC, TUYỆT VỜI, HOẶC TUYỆT VỜI CỦA BẤT K K LOẠI NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CÓ GIỚI HẠN YÊU CẦU BÊN B BYNG LÝ DO BẤT K ACT HÀNH ĐỘNG NÀO HOẶC OMISSION. TRANG WEB SALL KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K ACT HÀNH ĐỘNG NÀO HOẶC NÂNG CẤP CỦA BẤT K PAR BÊN THỨ BA NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ, TRANG WEB TRANG WEB, HOẶC BẤT K ACT HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB. TRANG WEB SALL KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K D CÁC THIỆT HẠI NÀO LÀ KẾT QUẢ TỪ BẤT K SERVICE DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP, HOẶC SẢN PHẨM HOẶC THIẾT BỊ SẢN XUẤT BỞI, CÁC BÊN THỨ BA.     CHƯA TỪNG BẤT K D BẤT K D BỆNH NHÂN NÀO R USERNG NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ ĐẢM BẢO CHO BẤT K RE LÝ DO NÀO, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA TRANG WEB TRONG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB 12 THÁNG TRƯỚC ĐẾN SỰ KIỆN MỌI NGƯỜI YÊU CẦU XÁC NHẬN CÁC THIỆT HẠI.     Trang web sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do mất mát, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin của bên thứ ba, bất kể việc tiết lộ hoặc sử dụng đó có hay không có sự đồng ý hoặc chấp thuận của Người dùng. Trang web sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến: Hành động hoặc lỗi của người dùng, hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào, hoặc các sự kiện hoặc nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Trang web. Trang web không có bất kỳ nghĩa vụ nào và sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba nào không phải là Người dùng bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Các hạn chế, loại trừ và từ chối trách nhiệm trong các Điều khoản này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, ngay cả khi bất kỳ biện pháp khắc phục nào không đạt được mục đích thiết yếu của nó.     

Nội dung được đăng trên các trang web khác

    Chúng tôi chưa xem xét và không thể xem xét tất cả các tài liệu, bao gồm phần mềm máy tính, được cung cấp qua các trang web và trang web mà trang web của chúng tôi liên kết và liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với các trang web và trang web bên ngoài đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng chúng. Bằng cách liên kết đến một trang web hoặc trang web bên ngoài, chúng tôi không tuyên bố hoặc ngụ ý rằng nó chứng thực trang web hoặc trang web đó. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của bạn khỏi vi-rút, sâu, trojan và các nội dung có hại hoặc phá hoại khác. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi tác hại do bạn sử dụng các trang web và trang web bên ngoài.     

Sản phẩm, liên kết và hành động của bên thứ ba     Trang web có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Trang web cũng có thể có những người dùng hoặc thành viên khác tương tác với nhau, thông qua Trang web, ở nơi khác trực tuyến hoặc trực tiếp. Các sản phẩm của bên thứ ba và bất kỳ trang web được liên kết nào đều có các điều khoản riêng biệt về dịch vụ và chính sách bảo mật. Chúng tôi không có quyền kiểm soát hoặc trách nhiệm đối với nội dung và hoạt động của các trang web được liên kết này, người bán và bên thứ ba nói chung, bất kể bạn lần đầu tiên được giới thiệu hoặc tương tác với các doanh nghiệp, dịch vụ, sản phẩm và mọi người thông qua Trang web và do đó bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai trong số họ. Tuy nhiên, chúng tôi hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web này, người bán, người dùng hoặc thành viên khác và bên thứ ba.     

Thay đổi đối với Trang web và Dịch vụ     Chủ sở hữu và người đóng góp cho Trang web sẽ làm việc để cải thiện Trang web cho người dùng của chúng tôi và để tăng thêm lợi ích kinh doanh của chúng tôi trong Trang web. Chúng tôi có quyền thêm, thay đổi và xóa các tính năng, nội dung và dữ liệu, bao gồm quyền thêm hoặc thay đổi bất kỳ điều khoản giá nào. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thay đổi nào như vậy. Việc bạn sử dụng Trang web cũng như các điều khoản này không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền, tiêu đề hoặc lợi ích hợp pháp có thể bảo vệ nào đối với Trang web hoặc nội dung của nó.     Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Thỏa thuận này định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.     

Chấm dứt

    Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tài khoản của bạn (nếu bạn có), bạn chỉ có thể ngừng sử dụng Trang web. Mặc dù đã nói ở trên, nếu bạn có tài khoản dịch vụ phải trả tiền, tài khoản đó chỉ có thể bị chấm dứt bởi chúng tôi nếu bạn vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và không khắc phục vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi chúng tôi thông báo cho bạn; miễn là chúng tôi có thể chấm dứt trang web ngay lập tức như là một phần của việc ngừng dịch vụ chung. Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này mà theo bản chất của họ nên tồn tại chấm dứt sẽ tồn tại chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, quy định quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.     

Bồi thường     Nếu hoạt động của bạn hoặc bất kỳ hoạt động nào thay mặt bạn tạo ra trách nhiệm tiềm năng hoặc thực tế cho chúng tôi hoặc cho bất kỳ người dùng, đối tác hoặc cộng tác viên nào của chúng tôi, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi và bất kỳ người dùng, đối tác, cộng tác viên hoặc bất kỳ đại lý nào như vậy và chống lại tất cả các khiếu nại, chi phí quốc phòng và phán quyết, trách nhiệm pháp lý, phí pháp lý, thiệt hại, tổn thất và các chi phí khác liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ vi phạm nào của bạn về các Điều khoản này của dịch vụ.     

Sở hữu trí tuệ     Trang web này và một số chế độ phân phối của sản phẩm của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng WordPress. Để biết thông tin về quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm các điều khoản của Giấy phép công cộng chung (“GPL”), theo đó phần mềm WordPress được cấp phép, xem tại đây http://wordpress.org/about/gpl/     Trang web cấp cho Người dùng một giấy phép có thể hủy bỏ, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng Trang web chỉ liên quan đến Trang web và Dịch vụ, theo các Điều khoản này.     Bản quyền trong tất cả nội dung và tác phẩm của tác giả có trong Trang web là tài sản của Trang web hoặc người cấp phép của Trang web. Ngoài các liên kết dẫn đến Trang web, các tài liệu tham khảo truyền thông xã hội được quy kết chính xác và trích đoạn văn bản với các liên kết quay lại Trang web, không được sao chép văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ nội dung nào khác từ Trang web chi tiết, sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu của trang web. Người dùng sẽ không cấp phép hoặc chuyển bất kỳ quyền hoặc quyền truy cập nào vào Trang web hoặc Dịch vụ liên quan cho bất kỳ người nào khác.     Tên và logo được Trang web sử dụng và tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ thuộc sở hữu của Trang web hoặc người cấp phép của Trang web và không được Người dùng sử dụng nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu quyền. Việc sử dụng Trang web tự nó không cung cấp cho bất kỳ người dùng bất kỳ giấy phép, sự đồng ý hoặc sự cho phép nào, trừ khi và sau đó chỉ trong phạm vi được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này.     Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này đều được Trang web bảo lưu.

Quyền riêng tư     Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Trang đều tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Trang, điều chỉnh việc thu thập và sử dụng thông tin Người dùng của chúng tôi. Người dùng hiểu rằng thông qua việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của mình, Người dùng đồng ý với việc thu thập và sử dụng (như được quy định trong Chính sách bảo mật) của thông tin, bao gồm việc chuyển thông tin này sang Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác để lưu trữ, xử lý và sử dụng bởi Trang web. Trang web có thể thực hiện một số liên lạc nhất định tới một số hoặc tất cả Người dùng, chẳng hạn như thông báo dịch vụ và tin nhắn quản trị. Các liên lạc này được coi là một phần của Dịch vụ và tài khoản của Người dùng với Trang web và Người dùng không thể từ chối tất cả các Dịch vụ này.     

Tên người dùng, mật khẩu và hồ sơ     Nếu được nhắc, Người dùng phải cung cấp địa chỉ email hợp lệ cho Trang web, tại đó địa chỉ email mà Người dùng có thể nhận được tin nhắn. Người dùng cũng phải cập nhật Trang nếu địa chỉ email đó thay đổi. Trang web có quyền chấm dứt mọi tài khoản Người dùng và / hoặc Người dùng truy cập vào Trang nếu một email hợp lệ được yêu cầu nhưng không được Người dùng cung cấp.     Nếu Trang web nhắc hoặc cho phép Người dùng tạo tên người dùng hoặc hồ sơ, Người dùng đồng ý không chọn tên người dùng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin hồ sơ nào có thể mạo danh người khác hoặc có thể gây nhầm lẫn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Trang web có quyền hủy tài khoản Người dùng hoặc thay đổi tên người dùng hoặc dữ liệu hồ sơ bất cứ lúc nào. Tương tự, nếu Trang web cho phép nhận xét hoặc nhập liệu của người dùng, hoặc nhắc nhở hoặc cho phép Người dùng tạo hình đại diện hoặc tải lên hình ảnh, Người dùng đồng ý không sử dụng bất kỳ hình ảnh nào mạo danh người hoặc thực thể khác hoặc có thể gây nhầm lẫn.     Bạn có trách nhiệm bảo vệ tên người dùng và mật khẩu của mình cho Trang web và bạn đồng ý không tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mật khẩu dài hơn tám ký tự. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động trên tài khoản của mình, cho dù bạn có ủy quyền hay không. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi về việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, qua email đến địa chỉ email info@vohuynhpharma.com.vn. Bạn thừa nhận rằng nếu bạn muốn bảo vệ các tương tác của mình với Trang web, bạn có trách nhiệm sử dụng kết nối được mã hóa an toàn, mạng riêng ảo hoặc các biện pháp thích hợp khác. Các biện pháp bảo mật của Trang web là hợp lý về mức độ bảo vệ của chúng, nhưng không hữu ích nếu các tương tác của bạn hoặc bất kỳ Người dùng nào khác với Trang web không an toàn hoặc riêng tư.

Tranh chấp     Chúng tôi có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và bạn đang ký hợp đồng sử dụng Trang web của chúng tôi. Các Điều khoản này và tất cả các vấn đề phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu theo luật của Thành phố Hồ Chí Minh, mà không liên quan đến bất kỳ sự lựa chọn nào về luật pháp của bất kỳ khu vực pháp lý nào. Tòa án liên bang và tòa án tiểu bang có thẩm quyền địa lý đối với các tranh chấp phát sinh tại địa điểm văn phòng của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa điểm duy nhất được phép cho bất kỳ và tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Trang web và Dịch vụ. < br />
TRỌNG TÀI     Mặc dù có bất kỳ điều gì có thể trái với các điều khoản “Tranh chấp” ở trên, tất cả các vấn đề và tất cả các khiếu nại có thể chịu trách nhiệm trong một vấn đề đa yêu cầu, bao gồm tất cả các khiếu nại về thiệt hại tiền tệ, sẽ được quyết định bởi một trọng tài viên do chúng tôi lựa chọn. sẽ tổ chức các phiên điều trần tại hoặc gần Thành phố Hồ Chí Minh, theo các quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ.

Quảng cáo     Trang web có thể bao gồm các quảng cáo, có thể được nhắm mục tiêu liên quan đến Trang web, các truy vấn được thực hiện hoặc thông tin khác để cải thiện mức độ liên quan đến người dùng của Trang web. Các loại và mức độ quảng cáo trên Trang web sẽ thay đổi theo thời gian. Khi xem xét việc Người dùng truy cập và sử dụng Trang web, Người dùng đồng ý rằng Trang web và các nhà cung cấp và đối tác của bên thứ ba có thể đặt quảng cáo ở bất cứ đâu trên Trang web. Đối với các điều khoản còn lại sẽ áp dụng cho thực tiễn quảng cáo của chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng thông tin của bạn, hãy xem Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chung     Các Điều khoản này, bao gồm Chính sách quyền riêng tư được kết hợp, thay thế tất cả các thông tin và hiểu biết bằng miệng hoặc bằng văn bản giữa Người dùng và Trang web.     Bất kỳ nguyên nhân hành động nào Người dùng có thể có liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh.     Cả hai bên đều từ bỏ quyền xét xử bồi thẩm đoàn trong mọi tranh chấp liên quan đến Điều khoản, Trang web hoặc Dịch vụ.     Nếu vì bất kỳ lý do nào, tòa án có thẩm quyền tài phán thấy bất kỳ khía cạnh nào của Điều khoản là không thể thi hành, thì Điều khoản sẽ được thi hành ở mức tối đa cho phép, để có hiệu lực theo ý định của Điều khoản và phần còn lại của Điều khoản sẽ tiếp tục đầy đủ lực và tác dụng.     Người dùng không được chuyển nhượng quyền của mình hoặc ủy thác trách nhiệm của mình theo các Điều khoản này hoặc liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ của mình.     Sẽ không có người thụ hưởng bên thứ ba theo các Điều khoản này, ngoại trừ các chi nhánh, nhà cung cấp và nhà cấp phép của Trang web, hoặc theo yêu cầu của pháp luật.     Việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của nó là trái phép trong bất kỳ khu vực tài phán nào không có hiệu lực đối với tất cả các điều khoản của các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn đoạn này.     Việc Trang web không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó.     Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa trang web này và bạn liên quan đến vấn đề này và chúng chỉ có thể được sửa đổi bằng một sửa đổi bằng văn bản được ký bởi một giám đốc điều hành có thẩm quyền của trang web này hoặc bởi việc đăng tải bởi trang web của phiên bản sửa đổi này.     Ngoại trừ phạm vi áp dụng của luật, nếu có, quy định khác, Thỏa thuận này, mọi quyền truy cập hoặc sử dụng trang web sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của chúng tôi, ngoại trừ xung đột của các quy định pháp luật và địa điểm thích hợp cho mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đối với bất kỳ ai trong số đó sẽ là tòa án tiểu bang và liên bang.     Ngoại trừ các khiếu nại về giảm nhẹ trách nhiệm hoặc công bằng hoặc khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào mà không cần đăng trái phiếu), bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo Thỏa thuận này cuối cùng sẽ được giải quyết theo Quy tắc Trọng tài Toàn diện của Trọng tài tư pháp và Dịch vụ hòa giải tư pháp, Inc. (“JAM”) bởi ba trọng tài viên được chỉ định theo các Quy tắc đó.     Việc phân xử trọng tài sẽ diễn ra bằng tiếng Anh và quyết định của trọng tài có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào. Bên thắng kiện trong bất kỳ hành động hoặc tiến hành thực thi Thỏa thuận này sẽ được hưởng chi phí và phí luật sư. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị vô hiệu hoặc không thể thực thi, phần đó sẽ được hiểu để phản ánh ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.     Việc từ bỏ bởi bất kỳ bên nào trong bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ vi phạm nào trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ vi phạm nào sau đó. Bạn có thể chuyển nhượng quyền của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào đồng ý và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của nó; chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền của mình theo Thỏa thuận này mà không cần điều kiện.     Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và sẽ có hiệu lực đối với lợi ích của các bên, người kế thừa và người được chuyển nhượng được phép.

Điều khoản liên hệ     Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng gửi chúng đến địa chỉ info@vohuynhpharma.com.vn.

Cập nhật lần cuối     Các điều khoản này được cập nhật lần cuối vào ngày * 2020-04-01 05: 52: 12 *

http://localhost/wp/terms-of-service/

V-a plăcut articolul? Nu uitați să vă abonați la noutăți!